Projektledning (8)

Magnus

2012-03-26

0

Mer än ett streck i organisationsbilden

– Åh nej, inte fler projekt! När ska vi ha tid att göra vårt jobb?
Projektens koppling till vår kärnverksamhet, till det som vi verkligen ska göra och oftast är duktigast på att göra, är ett återkommande tvisteämne. När vi ska förändra i kärnverksamheten och börja göra något som vi inte brukar göra startar vi ett projekt och då ställs projektkulturen på sin spets.
Det finns en mängd faktorer som bidrar till en effektiv projektkultur. Förmågan och modet att involvera intressenterna, framför allt kunden eller mottagaren, är en. Projektledarens kompetens att använda redskapen i projektverktygslådan är en annan. Erfarna sakspecialisters vilja att acceptera och respektera en projektledare som inte är just sakspecialist ytterligare en.
Men om jag ska lyfta fram en faktor som …

Läs mer ]

Taggar:  Magnus Ramdén, projektkapacitet, projektkultur, Projektledning, Projektledning i kommun, projektledning i offentlig sektor, projektmognad, projektsparring

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-01-02

0

Projektledning av förändring – en paradox?

En tid präglad av intensiv förändringstakt ställer nya krav på projektledarskapet. Bland våra kunder uppmärksammar vi fler och fler projektledare som vittnar om att de upplever en förskjutning av projektledarrollen där kraven på klassisk projektstyrning bibehålls samtidigt som kraven på de mer processuella och mellanmänskliga kompetenser intensifieras. En förskjutning som blir tydligare i takt med att projekten mer och mer relaterar till organisatoriska förändringar.
Många projekt mynnar ut i någon form av organisatorisk förändring. Man kan kategorisera projekt och graden av organisatorisk förändring i nivåer:

Förnyelse – fri förändringsprocess – Projektet syftar till att skapa det nya utan större hänsyn till det befintliga. Fundamentala och existentiella grunder såväl som dynamiska delar som produkter, tjänster, metoder, strukturer och kulturer skapas. Projektet präglas av en …

Läs mer ]

Taggar:  change management, Förändringsprocess, Henrik Challis, Intressentanalys, Processledning, Projektledning, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2011-11-10

1

Bestående resultat med nytt förhållningssätt

Peter Ahlm är egentligen controller, men arbetar på Lunds universitets centrala stab med projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt. För drygt ett år sedan gick han och en kollega Processkonsultutbildningen hos PlanB och han kan nu se på sitt arbete i termerna ”före utbildningen” och ”efter utbildningen”.
Kan du sammanfatta den största nyttan för dig med utbildningen för processkonsulter?
– Innan så arbetade vi nog väldigt företagsekonomiskt med vårt utvecklingsarbete. Vi var mycket rationella i vårt tankesätt. Vi lade upp en plan och följde den helt enkelt, säger Peter och fortsätter:- Nu har vi fått en större kunskap och känsla för hur vi kan se dem vi arbetar med. Vi kan se var möjligheterna finns, men också var eventuella framtida problem finns. Vi har ändrat …

Läs mer ]

Taggar:  Förändringsledning, Processkonsultutbildning, Processledning, Project management, projektledelse, Projektledning, Systemic, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Magnus

2011-02-03

0

Projekt i domstol

Nu under våren 2011 påbörjar PlanB uppdraget med att utveckla Domstolsverkets samt Sveriges Domstolars kapacitet inom projektarbete och projektledning. Den första utbildningsinsatsen genomförs den 29-31 mars med en fördjupningsdag den 24 maj.
Vi är förstås mycket stolta över att få lov att bidra till det svenska rättsväsendet med utveckling av projektkapacitet.
Magnus Ramdén

Läs mer ]

Taggar:  Nyhet, projektkapacitet, projektledarutbildning, Projektledning, projektledning i offentlig sektor

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Magnus

2010-09-26

0

För dig som arbetar med projekt

En värld präglad av komplexitet och intensiv förändringstakt ställer höga krav på organisationens förmåga att använda projekt som arbetsform. En utvecklad projektmetodik är ofta nyckeln till att leda förändringsarbetet hela vägen in i mål. Mannaz stöttar och ger verktyg till dig som arbetar med att utveckla projektorganisationer, till projektägare och styrgrupper, projektledare och projektgrupper.
Hur ska den goda nytta som projekten gör uppskattas och bli effektiv i hela organisationen? Hur använder övriga organisationen den förnyelse och utveckling som ett väl genomfört projekt innebär? Hur kan den outnyttjade potentialen i verksamheten användas? Mannaz har lång erfarenhet av att driva förändringsarbete i projektform och vi har arbetat med att utveckla många organisationers projektkapacitet.
Mannaz har konsulter med IPMA-, PRINCE2- och PMI-certifieringar.
Vi erbjuder:
Projektkapacitet – En …

Läs mer ]

Taggar:  förändringsarbete, Innovation, projekt, projektarbete, projektarbetsform, projektkapacitet, projektledelse, Projektledning, projektmetodik, projektmognad, projektorganisation, projektsparring, projektstyrning

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-09-03

0

Case: Konsten att vara nummer ett på marknaden och förtjäna sin plats

Vindkraftsproducenten Vestas var marknadsledande, men började tappa marknadsandelar. Nya aktörer kom in på marknaden, och det var inte längre helt självklart för kunderna att välja Vestas. Förändring var nödvändigt, men hur vänder man en sådan stor skuta? Tiden var en faktor – förändringen måste ske snabbt.
Vestas anlitade PlanB för att genomföra förändringsprogrammet.
– Det var viktigt för oss att teamet som skulle lyfta implementeringen inte bara bestod av konsulter. Vi ville att förändringen skulle vara så effektiv och djupgående som möjligt och då måste den komma inifrån själva verksamheten, säger Kristine Mørch som fungerade som Strategic Portfolio Manager med ansvar för implementeringen av strategin.
Nyckelpersoner i Vestas ledde processen hela tiden och var kontaktpersoner, PlanB agerade ett handfast, men aktivt stöd längs …

Läs mer ]

Taggar:  Change, Change Agents, Change communication, change management, forandringsledelse, förändringskommunikation, förändringsledarskap, Förändringsledning, implementering, Project management, projektledelse, Projektledning, Strategic portfolio Management, Strategirealisering, strategy realization

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Magnus

2010-09-03

0

Case: – Vi ville få ut mer av projektledarutbildningen

De tekniska förvaltningarna i Malmö stad har haft projektledarutbildning för sin personal sedan mitten av 1990-talet. Efter ca tio år bestämde man sig 2007 för att byta utbildningsleverantör.
Jörgen Jepson är ekonomichef på gatukontoret och var vid denna tidpunkt ordförande i den beställargrupp som består av gatukontor, stadsbyggnadskontor, fastighetskontor och miljöförvaltning:
– Vi kände att vi ville styra mer över utbildningen själva och ha en starkare koppling mellan utbildningens innehåll och existerande praxis, förklarar han och fortsätter:
– Utbildningen skulle vara nyttig direkt i vardagslivet och kurspärmen skulle inte hamna på hyllan.
PlanB skräddarsydde ett utbildningsprogram för förvaltningarnas projektledare och projektmedlemmar och lärde sig organisationens projektspråk för att bygga utbildningsmaterialet utifrån det.
– Folk är nöjda med utbildningen, konstaterar Jörgen Jepson och förklarar:
– Nu när …

Läs mer ]

Taggar:  Project management, project management training, projektledarutbildning, projektledelse, projektlederuddannelse, Projektledning, Projektledning i kommun

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Magnus

2010-07-19

0

Case: Nu genomför högskolan bättre och mer effektiva projekt

Allt fler uppgifter sköttes som projekt inom den stora högskolans administration. Men personalens kunskapsnivå om hur man driver effektiva projekt varierade kraftigt. Man hade inte samma språk kring dem, och det var svårt att jämföra resultat och samordna verksamhet. PlanB kallades in för en grundläggande kurs i projektmetodik – en kurs som blev en stor framgång och har återupprepats flera gånger på högskolan.
– Konsulten använde de mallar och den terminologi vi själva använder, berättar högskolans ansvariga för kompetensutveckling. Det var noga planerat innan och helt relaterat till det arbete vi redan hade påbörjat. Varje deltagare hade med sig sitt eget case och kunde hela tiden relatera till det. Terminologin var förankrad i den enskildes projekt. Alla kunde relatera oavsett …

Läs mer ]

Taggar:  Project management, project management training, projektledarutbildning, projektledelse, projektlederuddannelse, Projektledning

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn