Förändring (8)

Henrik

2013-11-19

0

Design av en förändring

När man studerar olika förändringsprocesser kan man urskilja ett par olika former som erbjuder olika grad av involvering:

Expertmodell – Lösningen utarbetas av särskilt sakkunniga som ofta är utomstående. Ledningen ansvarar för implementering och medarbetarperspektivet tillkommer sent i processen.
Taskforcemodell – Ett antal nyckelaktörer får i uppgift att finna en lösning. Lösningen överlämnas till ledningen som beslutar om lösningens implementering. Ofta vilar denna förändring på nyckelaktörernas legitimitet och vilja.
Linjechefsmodell – Ledningen fastställer mål och ramar för förändringen. Linjecheferna finner själva metoder för att nå målen.
Processmodell – Så många som möjligt involveras i processen genom att man sammansätter grupper på tvärs av organisatoriska gränser och kunskapsfält. Medarbetarna i organisationen utvecklar samsyn gällande förändringsbehovet, hittar lösningar och kommer med förslag gällande investeringar samt själva …

Läs mer ]

Taggar:  Den Strategiska Loopen, Förändring, förändringsarbete, Förändringsdesign, förändringsledarskap, Förändringsprocess, Processdesign

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2013-07-03

2

Emergens – organisationsteori ur ett fågelperspektiv

Kan vi låta organisationen skapa sig själv? Kan den uppstå och återuppstå som en produkt av vårt arbete? Kanske skall den inte finnas som en färdig lösning, utan snarare existera i en ständig process? Att organisationen inte är något man har, men organisering däremot är något man gör. Ständigt.
En tid där alla är i kontakt och kommunicerar med varandra är en tid präglad av dynamik, puls och ständig transformation. Detta ställer nya krav på hur vi organiserar oss och på hur vi leder. De flesta existerande ledningsfilosofier tar utgångspunkt i vissheten, alltså att man någorlunda vet vad som kommer att hända. Och att några få i organisationen har en strategisk klarsyn som skall föras ut i organisationen i form av …

Läs mer ]

Taggar:  Agil, agile, Emergens, Förändring, ledarskap, organisationsutveckling

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2013-04-17

0

Processkonsultutbildning med systemteoretisk inriktning

TEAM 6 SKÅNE
Datum
Processkonsultutbildningen genomförs i fem delar à två dagar under 2013. En uppföljningsdag anordnas senare. Internaten är förlagda på kursgårdar i Skåne.

Del 1: 17-18 april, 2013
Del 2: 29-30 maj, 2013
Del 3: 21-22 augusti, 2013
Del 4: 2-3 oktober, 2013
Del 5: 14-15 november, 2013 (prelimärt)

Varje internat börjar kl. 9.00 och dag 2 avslutas kl. 16.00.
Språk
Svenska. Vissa delar av utbildningen kommer att genomföras på danska och eventuellt engelska.
Antal platser
Antalet utbildningsplatser är begränsat till 18 stycken.
KOSTNAD OCH BETALNING
Kostnaden för hela utbildningen är 46 500 SEK per deltagare. Priset är exklusive kost, logi, resor och moms.
ANMÄL DIG HÄR
Anmälan är bindande efter den 05 april 2013. När vi mottagit din anmälan fakturerar vi 50 % av den totala utbildningsavgiften och resterande när halva utbildningen har …

Läs mer ]

Taggar:  Change process, forandringsledelse, Förändring, förändringskommunikation, ledarskapsprogram, program, systemisk

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Ingela

2013-03-21

0

Stad i förvandling

Stadens förvandling som fenomen är temat för Ingela Sjölunds utforskande resa i två parallella, om än sammanlänkade spår, där Malmös utmaningar på välfärdens område vävs ihop med den stora förflyttningen av Kiruna stad. Vi vill utforska dessa två omvälvande processer och Ingela rapporterar här från sitt möte med Årets offentliga chef 2012, Eva Ahlgren i Malmö. Resan fortsätter sedan med samtal med företrädare för Kiruna stad i kommande artikel.
Vi vill i denna spaning få med oss era tankar och lärdomar om förändring och förnyelse. Bidra med era erfarenheter så lovar vi att bidra med våra. Målet för resan är nya insikter och kunskapsutbyten. Var med! Kommentera, hör av dig!
//Webbredaktionen
Energiboost för framtiden
– en intervju med Eva Ahlgren i Malmö
Min resa börjar …

Läs mer ]

Taggar:  Eva Ahlgren, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Ingela Sjölund, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2012-06-13

0

Koll som i kollaboration

De flesta existerande ledningsfilosofier tar utgångspunkt i vissheten, alltså att man någorlunda vet vad som kommer att hända. Våra system för strategiska beslut, styrning, prioritering av resurser och kontroll är beroende av denna visshet om en någorlunda förutsägbar framtid.
Dagligen upplever vi dock den ökande komplexiteten, det kan vara ett email som kommer in och rensar dagens agenda eller en ny teknologi som sveper undan efterfrågan på vår produkt. Just nu knyts vår värld ihop med nya medier och kommunikation och vi blir mer och mer ömsesidigt beroende av varandra. Vi påverkar varandra på tvärs. Vissheten och förutsägbarheten minskar samtidigt som utvecklingen och impulsernas hastighet, spridning och frekvens ökar.
I en tid präglad av komplexitet behöver vi utmana vårt ledarskap och våra …

Läs mer ]

Taggar:  Förändring, Henrik Challis, Kollaborering, komplexitet, ledarskap, management

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
rikke

2010-08-24

0

Mission, vision, värdegrund

Vår mission
Mannaz möjliggör, stärker och genomför förändringsarbete och implementering av strategier. Det gör vi genom att utbilda, träna och vägleda de som arbetar med förändringsprocesser och förnyelse i organisationen.
Vision
Vår vision är ett arbetsliv där vision och vardag går hand i hand, där det visionära och strategiska arbetet är en angelägenhet för alla och där ledare och medarbetare kan hantera förändringsbehovet av egen kraft.
Värdegrund
Vår värdegrund baserar sig på de engelska orden Spirit, Passion, Action.

Spirit som i kraft och energi. Vi är alla en del av en helhet.

Passion som i lidelse och engagemang. Vi brinner för det vi gör.
Action som handling och att få saker och ting att hända.

Läs mer ]

Taggar:  agile, Change, change management, Change process, coaching, forandringsledelse, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Innovation, Kommunikation, leadership, ledarskap, ledelse, Organisation, transformation, Transformative, turn around

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-07-06

0

Om Mannaz

 

 
Mannaz i Sverige (tidigare PlanB) specialiserar sig på det utvecklande ledarskapet och verksamheters förnyelse. Sedan februari 2015 är vi en del av Mannaz och sedan den 4 mars 2016 heter vi också Mannaz Sverige.
Mannaz är en ledarskapspartner i en värld där ursprungsplanen sällan håller. En värld där det enda vi kan förvänta oss är att det kommer att bli annorlunda eftersom förändring har blivit normalläget. Vi tror att organisationer måste ha en ständig förändringsberedskap för att fortsätta kunna vara framgångsrika. Denna beredskap ställer nya krav, och den ändrar även på samspelet mellan organisation och konsult. Vi samarbetar med våra kunder och stärker deras kunskap och förståelse för det nya.
En organisation är ett levande system, en slags organism som kan förvandla …

Läs mer ]

Taggar:  agile, Change, change management, Change process, coaching, forandringsledelse, Förändring, förändringsledarskap, Förändringsledning, Innovation, Kaospiloterna, Kaospiloterne, Kaospilots, leadership, ledarskap, ledelse, Plan B, Plan B Consulting, PlanB, transformation, Transformative, turn around

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn
Henrik

2010-03-09

1

Att involvera eller inte involvera?

Är det modernt att involvera alla i beslut om organisationsförändringen? Vilken frihetsgrad har politiskt styrda organisationer? Hur formar man förändringsprocessen och dess involveringsgrad?

Läs mer ]

Taggar:  forskning, fusion, Förändring, involvering, ledarskap

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn